Teyrnged ffrind gorau i’w diweddar dad

Mae Litah Atans-Mcintyre yn bwriadu cwblhau Ras y Gader er cof am dad ei ffrind gorau.

Yn un o’r rasys caletaf yng Nghymru fe ellir dadlau, ar Fai 20fed bydd Litah yn rhoi cynnig ar y ras gan ddringo bron 3000 troedfedd i gopa Pen y Gader ei hun. Yn cychwyn yn Nolgellau, mae’r ras yn mynd â’r rhedwyr ar draws tir sy’n newid yn gyson, a hwythau’n gorfod newid o ffyrdd metlin serth i lonydd gwastad y tu ôl i lyn Gwernan, grisiau wedi’u palmantu i fyny Llwybr y Merlod, ac ymlwybro’n ofalus ymhlith y meysydd clogfeini ar y ddringfa olaf. Os ydych yn meddwl nad ydy hynny’n ddigon o her, mae’r rhedwyr yn gorfod troi rownd wedyn a gwneud y daith yn groes yn ôl i Ddolgellau!

Mae Litah wedi penderfynu ymgymryd â’r her er cof am David Evans, a fu’n derbyn gofal gan Hosbis Dewi Sant yn ei gartref. Gan ddisgrifio’r gofal a dderbyniodd David, mae Litah yn egluro paham y dewisodd hi godi arian at Hosbis Dewi Sant,

“Yn drist iawn bu farw David Evans, tad fy ffrind gorau, fis Hydref diwethaf ar ôl brwydr hir gyda chanser.

“Derbyniodd ofal gan y tîm gofal lliniarol lleol (hosbis yn y cartref) yn Nolgellau. Fe aethant allan o’u ffordd i’w gefnogi ac i wneud ei eiliadau olaf mor gysurus â phosibl. Fe wnaethant waith anhygoel hefyd yn cefnogi’r teulu cyfan yn y dyddiau anodd hynny.

“Roedd yn ddyn caredig a hael iawn a fyddai bob amser yn helpu’r rheini mewn angen, pa un a oedd yn eu hadnabod neu beidio.

“Roedd arnaf eisiau dangos fy ngwerthfawrogiad am y gwaith yr ydych yn ei wneud a chodi arian at elusen leol nad ydi hi yn ôl pob tebyg yn cael cymaint o gyllid a sylw â sefydliadau canser cenedlaethol.”

Yna mae hi’n sôn am yr her ei hun,

“Rwyf yn rhedeg pellter mawr yn rheolaidd gyda’r hiraf hyd yn hyn yn 31 milltir, ond rwyf yn un sy’n rhedeg ar fy mhen fy hun ac yn tueddu i fynd yn gynnar iawn yn y bore ar fy mhen fy hun bach.

“Yr her yma ydi cymryd rhan mewn digwyddiad sydd wedi’i drefnu ble mae llawer o redwyr proffesiynol yn cymryd rhan yn ogystal â’i bod yn ras i ben mynydd, sy’n gwneud y codiad yn heriol.

“Rwyf yn gyffrous iawn, ond rwyf yn poeni am gael fy mrawychu a’m llethu gan y digwyddiad. Rwyf yn tueddu i redeg ar fy mhen fy hun ble bynnag y mae fy nghoesau’n mynd â mi ac ar y cyflymdra y dymunaf ar y pryd felly mae gorfod cystadlu gyda chriw o athletwyr elît yn frawychus iawn! ’Dwyf i erioed wedi cymryd rhan mewn ras wedi’i threfnu o’r blaen!

“Rwyf yn gobeithio y bydd yr arian a godir yn helpu i brynu’r offer sydd ei angen i ddal ati i ddarparu’r gwasanaeth arbennig a wnewch chi.”

Mae Litah wedi sefydlu tudalen codi arian ar-lein ac mae hi’n gobeithio codi £350 at Hosbis Dewi Sant. Gall unrhyw un sy’n dymuno rhoi rhodd wneud hynny ar St David’s Hospice: Hospice Heroes (enthuse.com)

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO