Ymlwybrodd naw aelod o staff Asiantaeth Tender Loving Care yng Nghyffordd Llandudno i gopa’r Wyddfa i godi arian at eu hosbis leol i oedolion.

Yn cerdded er budd Hosbis Dewi Sant, aeth eu taith â nhw saith milltir ar hyd Llwybr Pyg trwy’r golygfeydd mynyddig garw ond syfrdanol o hardd i’r copa, ac yna daethant i lawr ar hyd Llwybr y Mwynwyr, sy’n wyth milltir o hyd.

Meddai Dawn Caselton, goruchwylydd TLC Tender Loving Care:

“Fe wnaethom ddewis Hosbis Dewi Sant gyda’n gilydd gan fod llawer o ddefnyddwyr ein gwasanaethau yn mynychu Gofal Dydd a seibiant. Sylwais fod ein staff yn cael trafferth wrth gefnogi rhai o ddefnyddwyr ein gwasanaethau, yn gymaint â’u bod yn teimlo eu bod yn methu helpu mwy, yn arbennig efo gofal lliniarol.

“Felly roeddem yn teimlo y byddai bod yn rhagweithiol a chodi arian yn eu helpu i ymdopi â sefyllfaoedd trist iawn ac y gallent deimlo eu bod wedi cyflawni rhywbeth. Byddwn yn bendant yn ymgymryd â her arall yn y dyfodol.”

Cododd y tîm £1272 trwy nawdd a rhoddion caredig.

Mae Hosbis Dewi Sant yn darparu gofal hosbis am ddim i oedolion gyda gwaeledd datblygedig neu i’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes ar draws cymunedau Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Mae’r elusen yn gofalu am ac yn cefnogi pobl leol, eu teuluoedd a’u gofalwyr, yn rhad ac am ddim, yn yr Uned Cleifion Mewnol yn Llandudno, yn y Canolfannau Therapi ym Mangor a Llandudno, yn ogystal ag yng nghysur eu cartrefi eu hunain y cleifion drwy ein gwasanaeth Hosbis yn y Cartref a’n gwasanaeth Allgymorth.

Meddai James Wilde, Codwr Arian Cymunedol Conwy:

“Diolch i staff TLC Tender Loving Care am eu holl ymdrechion wrth ddringo’r Wyddfa. Bob blwyddyn, mae ein gofal yn cyffwrdd bywydau dros 1000 o bobl o Ogledd-Orllewin Cymru.

“Mae’r claf, eu teulu a’u gofalwyr wrth galon popeth a wnawn ni. Bydd yr arian a’r ymwybyddiaeth y maen nhw wedi’i godi yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r gofal a gynigiwn i gleifion a’u teuluoedd yma yn Hosbis Dewi Sant.”