Cydlynydd Marchnata Digidol

Cydlynydd Marchnata Digidol

Lleoliad : Hosbis Dewi Sant, Llandudno, Conwy, LL30 2EN (caiff gweithio hyblyg ei ystyried)

Oriau : 35 awr yr wythnos

Cyflog :  Hyd at £24,000

Yn atebol i: Pennaeth Marchnata a Cyfathrebu

Contract: Parhaol, Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am – 5pm (gydag egwyl o awr i ginio), gwaith penwythnos achlysurol.

Pwy ydym ni:

Elusen leol yw Hosbis Dewi Sant sy’n darparu gofal hosbis ar gyfer cleifion mewn oed ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn yng Ngogledd-Orllewin Cymru. Mae’r Hosbis yn darparu Gofal Cleifion Mewnol,  Therapi Dydd a Hosbis yn y Cartref ar draws tri safle clinigol yn Llandudno, Bangor a Chaergybi.  Yn 2022 bydd yn costio tua £6 miliwn i ariannu’r gofal y mae Hosbis Dewi Sant yn ei ddarparu.

Mae rhwydwaith yr Hosbis o 22 o siopau ynghyd â’r timau Manwerthu, Codi Arian a Loteri i gyd yn cyfrannu at wneud yn siŵr y gellir cwrdd â’r targed cyffredinol gyda chymorth y Tîm Marchnata a thros 500 o wirfoddolwyr sy’n rhoi eu hamser, gan arbed tua £350,000 y flwyddyn i’r Hosbis.

Mae a wnelo’r Hosbis yn gyfan gwbl â phobl, a gonestrwydd a gofal yw’r gwerthoedd craidd wrth galon ein diwylliant.

Beth fyddwch yn ei wneud:

Bydd y Cydlynydd Marchnata Digidol yn lanlwytho cynnwys dengar, dwyieithog i’n holl sianelau digidol, yn cynnwys y wefan, cyfryngau cymdeithasol a rhai platfformau allanol gyda’r bwriad o gael cymunedau lleol i ymgysylltu â’r Hosbis a chael rhagor o gymorth.

Rydym yn chwilio am rywun a fydd yn:

 • Ymgysylltu â’n gwerthoedd
 • Gweithio orau fel rhan o dîm
 • Greadigol a dadansoddol
 • Croesawu newid, ein gweledigaeth a’n nodau

I wneud y swydd byddwch ag angen:

 • Profiad o weithio mewn swydd farchnata debyg neu mewn amgylchedd tebyg
 • Dealltwriaeth o blatfformau digidol a sut y maen nhw’n datblygu, yn cynnwys tueddiadau newydd
 • Sgiliau TG cryf a phrofiad o ddefnyddio swît Microsoft 365 / Office
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol gyda’r gallu i ysgrifennu cynnwys yn y Gymraeg ac yn Saesneg
 • Sgiliau creadigol yn cynnwys fideograffeg a golygu

Yr hyn fyddwch yn ei gael yn gyfnewid:

 • Boddhad a gwerth swydd wrth wneud gwahaniaeth i’r gymuned leol
 • 23 diwrnod o wyliau, yn ogystal â gwyliau banc.
 • Ciniawau cantîn ffres cymorthdaledig
 • Parcio ar y safle
 • Disgowntiau gan bartneriaid yr elusen megis 02, Specsavers a’r ‘Cerdyn Golau Glas’

FURFLEN GAIS

Cydlynydd Marchnata Digidol

Dyddiad Cau: 19 Mai 2022, 9am

I drefnu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Marie Lidgett yn yr Adran Farchnata: marie.lidgett@stdavidshospice.org.uk

2022-004

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO