Gweithiwr Cymdeithasol – 2021-004

Gweithiwr Cymdeithasol – Hosbis Dewi Sant – 2021-004

Rydym yn chwilio am weithiwr cymdeithasol i ymuno â’n tîm clinigol. Mae gan yr Hosbis strategaeth a meddylfryd blaengar ac mae hwn yn gyfle gwych i helpu i lywio cyfeiriad ein gwasanaethau ar gyfer y dyfodol a chwarae rhan bwysig wrth ddarparu gwasanaeth o safon uchel i bobl o’n cymunedau lleol.

Rydym yn chwilio am berson ymroddgar a thosturiol sydd â’r profiad a’r gallu i weithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol yn ogystal â rheoli llwyth achosion unigol.

Mae gan yr Hosbis 16 o welyau gyda 4 gwely yn Gaergybi ac dau uned gofal dydd un yn Landudno ac 1 yn Bangor lle mae hyd at 10 o gleifion y dydd yn mynychu ar gyfer ystod o wasanaethau. Bydd y llwyth achosion ar gyfer y swydd hon yn bennaf yn canolbwyntio ar gleifion therapy dydd sydd ag anghenion amrywiol a chymhleth.

Byddai deiliad y swydd yn gyfrifol am asesu a chefnogi anghenion cymdeithasol, seicolegol, emosiynol ac ariannol cymhleth glaf sydd â diagnosis diwedd oes yn ogystal â’u gofalwyr neu eu teuluoedd. Bydd angen gwybodaeth drylwyr o’r system fudd-daliadau i lwyddo yn y swydd.

Mae angen i ddeiliad y swydd fod â’r gallu emosiynol i reoli gweithio gyda chleifion ar ddiwedd oes a theuluoedd sy’n mynd drwy brofedigaeth ac i gymryd rhan mewn a datblygu addysg gofal lliniarol arbenigol ar lefel leol a rhanbarthol.

Cynigir pensiwn, cynllun talebau gofal plant a lleoliad gweithio gwych efo’r swydd hon.

Disgrifiad Swydd:

20151203 – Social Worker Job Description and Person Specification – English

Bydd y swydd wedi’i lleoli yn yr Hosbis yn Llandudno

Cyflog: £ 27,000 y flwyddyn, pro rata

Oriau: Rhan-amser: 24 awr

Dyddiad Cau: 18/02/2021

Gnewch cais ar-lein –

2020 Monitoring Form2020 Application Form

Am unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch a

Glenys Sullivan Matron ar

(01492) 879 058

glenys.sullivan@stdavidshospice.org.uk

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO