Swyddog Marchnata

Swyddog  Marchnata 

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Swyddog Marchnata profiadol ymuno â thîm Hosbis Dewi Sant yn un o’r cyfnodau datblygu pwysicaf yn hanes ugain mlynedd yr elusen.

Beth fydd y swydd Swyddog Marchnata hon yn ei olygu?

Yn atebol i’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu, byddwch fel Swyddog Marchnata yn cyfathrebu trwy gyfrwng y Saesneg a thrwy gyfrwng y Gymraeg i godi proffil yr Hosbis, gan ddefnyddio canllawiau brandio corfforaethol a negeseuon allweddol fel bod Hosbis Dewi Sant yn parhau fel yr elusen fwyaf adnabyddus yng Ngogledd-Orllewin Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys, er nad wedi’u cyfyngu i;

 • Cyfathrebu â chefnogwyr newydd a’r cefnogwyr presennol trwy farchnata digidol a gwella presenoldeb ar-lein yr Hosbis drwy gynllunio a rheoli ymgyrchoedd creadigol ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
 • Creu print a chelfwaith sy’n barod i fynd ar-lein ar gyfer digwyddiadau’r Hosbis ac adrannau eraill
 • Rheoli’r cynnwys ar gyfer holl sianeli digidol a chyfryngau cymdeithasol yr hosbis gan weithio gyda’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod negeseuon yn gyson ar draws holl sianeli’r cyfryngau
 • Creu/cyrchu delweddau a fideo i wella cyfraddau agor a chlicio drwodd
 • Creu, cynllunio a datblygu cynnwys ar gyfer gwefan yr Hosbis
 • Gweithio gyda’r tîm Codi Arian i lunio ymgyrchoedd marchnata creadigol ar gyfer digwyddiadau sy’n creu trosiadau, ymgysylltu ac ymgofrestriadau
 • Olrhain ymgyrchoedd ar-lein, a’u mesur trwy’r ymgysylltu, trosiadau, dilynwyr ac effaith
 • Defnyddio templedi effeithiol i greu E-newyddlenni sy’n taro’r llygad
 • Cynyddu traffig at y wefan trwy lunio cysylltiadau a phartneriaid priodol; gweithio gyda phob adran a rhannu cynnwys ar-lein
 • Defnyddio amryw o gelfi dadansoddol i olrhain, gwerthuso ac adrodd ar yr holl ystadegau yn ymwneud â’r wefan yn cynnwys SEO a monitro effeithiolrwydd yr holl lwyfannau marchnata digidol
 • Rheoli’r system digwyddiadau a thocynnau ar-lein a datblygu E-fasnach a siop nwyddau ar-lein

 Beth fydd arnaf ei angen er mwyn cael fy ystyried ar gyfer y swydd Swyddog Marchnata hon?

 

 • Profiad profedig yn gweithio mewn swydd farchnata, cysylltiadau cyhoeddus neu gyfathrebu a rheoli ymgyrch farchnata ddigidol lwyddiannus
 • Cymhwyster gradd mewn Marchnata, Dylunio Graffig neu bwnc perthnasol
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol yn Saesneg ac yn Gymraeg
 • Sgiliau llythrennedd / ysgrifennu copi rhagorol, gyda gallu profedig i ysgrifennu cynnwys dengar
 • Gwybodaeth ddigonol o swît Adobe (neu becyn celfwaith cyfatebol), gyda’r gallu i greu celfwaith arloesol ar gyfer posteri, taflenni, hysbyslenni a chynnwys digidol
 • Gwybodaeth am feddalwedd rheoli gwefannau megis WordPress
 • Sgiliau llythrennedd cyfrifiadurol yn cynnwys Microsoft Word, Excel, Publisher a Powerpoint
 • Gwybodaeth am gronfeydd data CRM a phrosesu data personol
 • Sgiliau rhyngbersonol da a gallu i weithio dan bwysau, gan ymateb i flaenoriaethau a all newid dan fyr rybudd

Beth fyddaf yn ei dderbyn yn gyfnewid?

Fel Swyddog Marchnata, byddwch yn derbyn cyflog o hyd at £25,000 yn dibynnu ar brofiad, ynghyd ag amryw o fuddion megis 23 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc, cynllun pensiwn, talebau Specsavers, cantîn cymorthdaledig, te a choffi am ddim a pharcio am ddim ar y safle.

Byddwch yn cael eich cyflogi ar gontract parhaol, gan weithio 35 awr yr wythnos, 9am tan 5pm Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Lleoliad: Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN (Gogledd Cymru)

Meddyliwch dros y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Swydd cyn cyflwyno eich CV, ynghyd â llythyr eglurhaol i HR@stdavidshospice.org.uk

 Dyddiad cau: Dydd Llun 9 Mawrth, 9am

Dyddiad Cyfweld: Dydd Mawrth 17 Mawrth 2020

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO