Bachgen 13 oed yn concro’r Wyddfa er mwyn hosbis leol

Yn oriau mân 26ain Chwefror, dringodd Riley Smith Yr Wyddfa er cof am ei gefnder.

Gosodod Riley, sy’n 13 oed, ac yn ddisgybl tra hoff yn Ysgol John Bright, her iddo ef ei hun o ymlwybro i gopa’r Wyddfa. Yn ddiamau’n teimlo braidd yn bryderus gan nad oedd yn siŵr beth i’w ddisgwyl, gwisgodd ei esgidiau cerdded a dechrau’i her. Ar ôl dringfa galed o 3 awr ac 20 munud, bu i Riley, gyda’i fam Katie Lundstram a’i ffrind hi Andrew Johnson yn gwmni iddo, gyrraedd y copa o’r diwedd am 5.50 y bore, ac roedd yn teimlo wrth ei fodd gyda’i gamp.

Mae Riley Smith yn disgrifio’r her,

“Rwyf bob amser wedi bod arnaf eisiau cerdded i fyny’r Wyddfa, felly fe wnes i ofyn i mam a allwn i wneud hynny a chodi arian at Hosbis Dewi Sant. Cytunodd mam ac felly fe wnaethon osod nod o £100 a gwneud ffurflen noddi. Doeddwn i ond yn codi arian am 5 diwrnod ac fe wnes i lwyddo i godi’r swm enfawr o £615. Roedd hyn yn gwneud imi deimlo mor hapus, yn gwybod bod pobl yn fy nghefnogi ac am imi wneud yn dda.

“Rwyf mor ddiolchgar am bopeth maen nhw’n ei wneud yn Hosbis Dewi Sant, nid fy mod yn siŵr beth yn union y maen nhw’n ei wneud yno. Rwyf yn gwybod ei fod yn lle sy’n helpu pobl ar ddiwedd eu hoes. Mae’r Hosbis yn gofalu am bobl sydd â chanser yn union fel oedd gan fy nghefnder, a bu canser ar fy mam hefyd.

“Y llynedd bu fy nghefnder farw yn Hosbis Dewi Sant, dyna’r angladd cyntaf y bûm ynddo erioed, a rhoddodd ysgytwad go iawn imi. Dywedodd fy mam wrthyf faint y gwnaeth Hosbis Dewi Sant helpu fy nghefnder trwy fynd â’i boen ymaith, felly roedd arnaf eisiau gwneud rhywbeth i ddweud diolch.

“Gan ei bod yn hanner tymor, doedd fy athrawon ddim yn gwybod am fy her, ond roedd fy ffrindiau’n dweud fy mod yn hurt! Yna ar ôl fy her roedd fy athrawon yn dweud eu bod yn falch iawn ohonof, a chefais fy ngalw o’m gwers i weld y pennaeth. Am funud roeddwn yn meddwl fy mod mewn helynt, ond doedd o ond am fy llongyfarch a thynnu llun, a wnaeth imi deimlo’n falch fy mod wedi cyflawni popeth a wnes i.

“Gobeithio y bydd yr arian sydd wedi’i godi yn helpu pobl sydd ar ddiwedd eu hoes, gan farw’n dawel ac yn ddi-boen.”

Meddai Katie Lundstram mam Riley,

“Mae hi wedi bod yn flwyddyn ers i’r Hosbis ofalu am yr aelod o’n teulu, ac roedd ar Riley eisiau dweud diolch am y cariad a’r gofal a roesoch chi ar ei siwrnai olaf mewn bywyd.

“Cymerodd canser afael ar Jonathon yn eithaf cyflym ac o’r diagnosis dim ond rhyw bythefnos gawsom gydag ef.

“Rydym mor ddiolchgar i bawb yn Hosbis Dewi Sant am bopeth a wnaethoch i’w wneud yn gysurus ac yn ddi-boen, ond hefyd sut y gwnaethoch ein trin ni a gofalu amdanom i gyd fel teulu tra oeddem yn eistedd wrth ochr ei wely.

“Mae tad Riley a minnau mor falch ohono am dderbyn yr her yma a chodi arian hanfodol at achos mor deilwng! Ni allem fod yn fwy balch!”

Meddai Rhian Jacobs, Rheolwr Digwyddiadau ac Ymgyrchoedd Hosbis Dewi Sant,

“Dyna swm anhygoel y mae Riley wedi’i godi, gan gwblhau her mor arbennig er budd Hosbis Dewi Sant.

“Mae hi’n anrhydedd cael Riley fel Arwr Hosbis, nid yn unig yn codi arian y mae ei fawr angen ond hefyd yn codi ymwybyddiaeth o’r gofal yr ydym ei ddarparu yma i gleifion a’u teuluoedd.

“Diolch iti Riley am fod yn arwr!”

Mewn dim ond 5 diwrnod llwyddodd i godi’r swm enfawr o £615 i helpu pobl leol i dderbyn y gofal hosbis gorau posibl. Mae Hosbis Dewi Sant yn gofalu am gleifion mewn oed gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd ar draws Gogledd-Orllewin Cymru. Eleni bydd yn costio dros £6.7miliwn i allu darparu’r gwasanaethau hyn yn Ynys Môn, Conwy a Gwynedd. Mae gweithgareddau codi arian fel un Riley yn holl bwysig i sicrhau ein bod yn gallu dal i ddarparu gofal, seibiant, a chefnogaeth yn ein cymunedau lleol.

Diolch iti Riley, rwyt ti’n wir ysbrydoliaeth!

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO