‘Mis Ymwybyddiaeth Hosbis’ Hosbis Dewi Sant yn llwyddiant ysgubol


Yn ystod mis Mehefin, fe wnaeth Hosbis Dewi Sant apelio at y gymuned am help ac i ymuno â’r hosbis wrth ddathlu ‘Mis Ymwybyddiaeth Hosbis’ sy’n hyrwyddo’r gwaith sylweddol sy’n cael ei wneud gan Hosbis Dewi Sant ynghyd â mwy na dau gant o hosbisau ledled y wlad.
Derbyniodd yr elusen leol ymateb ysgubol gan y gymuned, gyda chlybiau chwaraeon, busnesau, ysgolion a chefnogwyr lleol yn cefnogi’r ymgyrch. Y syniad oedd i gefnogwyr yr Hosbis gynnal bore coffi ym mis Mehefin.
Derbyniodd y cefnogwyr hynny becyn gwybodaeth gyda syniadau ac awgrymiadau i gynorthwyo wrth gynllunio’u bore coffi, a bu’n adnodd defnyddiol. Dyluniwyd ac argraffwyd y pecyn yn rhad ac am ddim gan fusnes argraffu lleol Design2Print.
Meddai Andrew Everley, Rheolwr Codi Arian Cymunedol a Digwyddiadau:
“Ar ôl cyfarfod â Jamie yn Design2Print fe wnaeth o daro’r nod yn wir wrth ddylunio’r thema ar gyfer y pecyn, a daeth â’n syniadau’n fyw. Roedd y gorffeniad proffesiynol pwrpasol yn ffactor enfawr yn llwyddiant yr ymgyrch ac ni allwn ddiolch digon i’r busnes lleol am eu cefnogaeth i’r ymgyrch yma. Fe wnaeth wahaniaeth enfawr.”

“Roedd yr ymateb mor wych fel ei fod wedi mynd ymhellach na boreau coffi. Roedd gennym amrywiaeth eang o ddigwyddiadau codi arian yn ystod y mis, o eilliadau noddedig, partis Zumba, nosweithiau rasys, diwrnodau rhoi maldod a chasgliadau bwcedi, pob un i godi ymwybyddiaeth ac arian hanfodol bwysig tuag at yr Hosbis.”
Meddai Andrew wedyn:
“Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran. Bu’r Mis Ymwybyddiaeth Hosbis yn llwyddiant mawr ac fe osododd y sylfeini i’r ymgyrch dyfu. Rydym yn edrych ymlaen yn barod at sut y gallwn adeiladu arno fis Mehefin nesaf.”
Hyd yma mae’r ymgyrch wedi codi dros £10,000 at Hosbis Dewi Sant gyda rhoddion yn dal i ddod i mewn.
Elusen leol yw Hosbis Dewi Sant, sy’n darparu gofal arbenigol ar gyfer pobl leol sy’n byw gyda gwaeledd datblygedig neu i’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes a’u teuluoedd. Mae’r gofal sy’n cael ei ddarparu gan yr hosbis yn hollol rad ac am ddim i gymuned Gogledd-Orllewin Cymru.
Eleni, fodd bynnag, bydd yn costio mwy na £3 miliwn i ddarparu holl wasanaethau’r hosbis. Gan mai dim ond 14% o gyllid a dderbynnir oddi wrth y GIG, mae’n golygu bod yr Hosbis yn ddibynnol dros ben ar godi arian gan y cymunedau lleol.
I gael mwy o wybodaeth am yr Hosbis a’i digwyddiadau codi arian, ewch i: www.stdavidshospice.org.uk.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO